Tiêu đề
Xuất nhập khẩu với Tô-gô
Xuất nhập khẩu với U-ru-goay
Xuất nhập khẩu với Paragoay
Xuất nhập khẩu với Na-mi-bi-a
Xuất nhập khẩu với Macao
Xuất nhập khẩu với Li-bi
Xuất nhập khẩu với Lit-va
Xuất nhập khẩu với Li-băng
Xuất nhập khẩu với Gióoc-đa-ni
Xuất nhập khẩu với Gru-di-a
Xuất nhập khẩu với Ê-ti-ô-pi-a
Xuất nhập khẩu với Dăm-bi-a
Xuất nhập khẩu với CH Đô-mi-ni-ca
Xuất nhập khẩu với Crô-a-ti-a
Xuất nhập khẩu với Côt-xta Ri-ca
Xuất nhập khẩu với Công-gô
Xuất nhập khẩu với Ca-dắc-xtan
Xuất nhập khẩu với Bê-li-dơ
Xuất nhập khẩu với Ba-ha-ma
Xuất nhập khẩu với Ba-ranh
Xuất nhập khẩu với Ăng-gô-la
Xuất nhập khẩu với Kê-ni-a
Xuất nhập khẩu với Hon-đu-rát
Cơ cấu số cơ sở trong từng địa phương phân theo ngành kinh tế
Cơ cấu số cơ sở trong từng ngành kinh tế phân theo địa phương
Suy rộng số cơ sở SXKD cá thể phân theo ngành kinh tế
Số cơ sở SXKD cá thể phân theo tình trạng nộp thuế, theo địa phương (Kết quả điều tra mẫu)
Số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phân theo tình trạng nộp thuế và theo ngành kinh tế (Kết quả điều tra mẫu)
Số cơ sản sản xuất kinh doanh cá thể phân theo tình trạng đăng ký, theo ngành
Số cơ sở phân theo ngành kinh tế và tỉnh, thành phố
Tài sản cố định, tài sản lưu động, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu
Số cơ sở, lao động, nguồn vốn, giá trị TSCĐ, doanh thu, nộp ngân sách
Số cơ sở phân theo khu vực thành thị và nông thôn
Số lao động phân theo ngành kinh tế và tỉnh, thành phố
Tỉ lệ lao động thuê ngoài phân theo ngành kinh tế tỉnh, thành phố
Tỉ lệ lao động nữ phân theo ngành kinh tế và tỉnh thành phố
Tỉ lệ cơ sở có đóng thuế phân theo ngành kinh tế và tỉnh thành phố
Tỉ lệ cơ sở có đăng kí kinh doanh phân theo ngành kinh tế tỉnh, thành phố
Số cơ sở, lao động phân theo ngành kinh tế và tỉnh, thành phố
Chi tiêu bình quân của khách du lịch trong nước năm 2004
Chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam năm 2004
Chỉ số giá cước vận tải (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm 2000 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm 1995 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm 2000 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm 1995 = 100)
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất phân theo nhóm hàng (Năm trước = 100)
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất phân theo nhóm hàng (Năm trước = 100)
Chỉ số giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa (Năm trước = 100)
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 12 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2009
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2005
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ bình quân năm (Năm trước = 100)
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng 12 năm trước
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng trước
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
Chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch
Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam
Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch trong nước phân theo loại cơ sở lưu trú
Chi tiêu của khách du lịch trong nước
Số khách quốc tế đến Việt Nam
Doanh thu du lịch lữ hành theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Kết quả kinh doanh của ngành du lịch
Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
Trị giá nhập khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
Trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu
Số lượng trung tâm thương mại có đến 31⁄12 hàng năm phân theo địa phương
Số lượng siêu thị có đến 31⁄12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
Số lượng chợ có đến 31⁄12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo địa phương
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Ấn Độ
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Hàn Quốc
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của CHND Trung Hoa
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Xin-ga-po
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Thái Lan
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Phi-li-pin
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Mi-an-ma
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Ma-lai-xi-a
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Lào
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của In-đô-nê-xi-a
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Đông Ti Mo
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Cam-pu-chia
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bru-nây
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương của một số nước và vùng lãnh thổ
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước của một số nước và vùng lãnh thổ
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ
Số trang trại năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số hợp tác xã năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số trang trại năm 2009 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số trang trại năm 2010 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương
Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương
Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
Sản lượng cá biển khai thác phân theo địa phương
Sản lượng thủy sản khai thác phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo ngành hoạt động
Sản lượng thủy sản phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản
Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Tổng công suất các tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Số tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương
Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương
Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Diện tích rừng trồng tập trung phân theo địa phương
Diện tích rừng trồng tập trung
Hiện trạng rừng có đến 31⁄12 phân theo địa phương
Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
Số lượng gia cầm phân theo địa phương
Số lượng lợn phân theo địa phương
Số lượng bò phân theo địa phương
Số lượng trâu phân theo địa phương
Số lượng gia súc và gia cầm
Sản lượng một số cây lâu năm
Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm
Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
Sản lượng đậu tương phân theo địa phương
Diện tích đậu tương phân theo địa phương
Sản lượng lạc phân theo địa phương
Diện tích lạc phân theo địa phương
Sản lượng mía phân theo địa phương
Diện tích mía phân theo địa phương
Sản lượng sắn phân theo địa phương
Diện tích sắn phân theo địa phương
Sản lượng khoai lang phân theo địa phương
Diện tích khoai lang phân theo địa phương
Sản lượng ngô phân theo địa phương
Năng suất ngô phân theo địa phương
Diện tích ngô phân theo địa phương
Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương
Năng suất lúa mùa phân theo địa phương
Diện tích lúa mùa phân theo địa phương
Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương
Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương
Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương
Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương
Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương
Diện tích lúa đông xuân phân theo địa phương
Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương
Năng suất lúa cả năm phân theo địa phương
Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương
Diện tích và sản lượng lúa cả năm
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo địa phương
Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
Sản lượng một số cây hàng năm
Năng suất một số cây hàng năm
Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 1994 phân theo vật nuôi và loại sản phẩm
Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh 1994 phân theo nhóm cây
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Số trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất và phân theo địa phương
Số trang trại phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo ngành kinh tế
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà và phân theo vùng
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế, loại công trình và phân theo vùng
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá thực tế phân theo địa phương
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế, loại công trình và phân theo vùng
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo địa phương (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2011
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh năm 1994 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo địa phương
Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo địa phương
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo địa phương
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Xuất nhập khẩu với I-ta-li-a
Xuất nhập khẩu với In-đô-nê-xi-a
Xuất nhập khẩu với I-ran
Xuất nhập khẩu với I-rắc
Xuất nhập khẩu với Hà Lan
Xuất nhập khẩu với Ga-na
Xuất nhập khẩu với Ét-xtô-ni-a
Xuất nhập khẩu với Ê-cu-a-đo
Xuất nhập khẩu với Cô-lôm-bi-a
Xuất nhập khẩu với Ca-mơ-run
Xuất nhập khẩu với Các TVQ Ả - rập Thống Nhất
Xuất nhập khẩu với Bồ Đào Nha
Xuất nhập khẩu với Bru-nây
Xuất nhập khẩu với Ba Lan
Xuất nhập khẩu với An-giê-ri
Xuất nhập khẩu với Ai Cập
Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Ấn Độ
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Hàn Quốc
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của CHND Trung Hoa
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Xin-ga-po
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Thái Lan
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Phi-li-pin
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Mi-an-ma
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Lào
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của In-đô-nê-xi-a
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Đông Ti Mo
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bru-nây
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương của một số nước và vùng lãnh thổ(*)
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước của một số nước và vùng lãnh thổ
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
Số trang trại năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Trang trại Tổng số Trong đó Trang trại trồng cây hàng năm Trang trại trồng cây lâu năm Trang trại chăn nuôi Trang trại nuôi trồng thuỷ sản CẢ NƯỚC 135437 39769 23880 20809 35489 Đồng bằng sông Hồng 20581 296 529 8886 4239 Hà Nội 3207 85 119 1223 603 Vĩnh Phúc 1327 16 25 399 178 Bắc Ninh 2477 4 1274 455 Quảng Ninh 2161 2 160 126 1045 Hải Dương 1229 3 11 248 141 Hải Phòng 2011 23 11 699 797 Hưng Yên 2414 11 71 1381 217 Thái Bình 3281 39 10 2480 551 Hà
Số trang trại năm 2009 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số trang trại năm 2010 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương
Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương
Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng
Sản lượng cá biển khai thác phân theo địa phương
Sản lượng thủy sản khai thác phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo ngành hoạt động
Sản lượng thuỷ sản
Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Tổng công suất các tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Số tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương
Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương
Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Diện tích rừng trồng tập trung phân theo địa phương
Diện tích rừng trồng tập trung
Hiện trạng rừng có đến 31/12 phân theo địa phương
Số lượng lợn phân theo địa phương
Số lượng bò phân theo địa phương
Số lượng trâu phân theo địa phương
Sản lượng một số cây lâu năm
Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm
Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
Sản lượng đậu tương phân theo địa phương
Diện tích đậu tương phân theo địa phương
Sản lượng lạc phân theo địa phương
Diện tích mía phân theo địa phương
Diện tích sắn phân theo địa phương
Sản lượng khoai lang phân theo địa phương
Diện tích khoai lang phân theo địa phương
Sản lượng ngô phân theo địa phương
Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương
Năng suất lúa mùa phân theo địa phương
Diện tích lúa mùa phân theo địa phương
Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương
Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương
Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương
Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương
Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương
Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương
Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương
Diện tích và sản lượng lúa cả năm
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo địa phương(*)
Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
Sản lượng một số cây hàng năm
Năng suất một số cây hàng năm
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm
Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 1994 phân theo vật nuôi và loại sản phẩm
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Số trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất và phân theo địa phương
Số trang trại phân theo địa phương
Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân theo địa phương
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế
Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2009
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng so với kỳ gốc 2005
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ bình quân năm (Năm trước = 100)
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng 12 năm trước
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ các tháng trong năm so với tháng trước
Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
Chi tiêu bình quân một ngày của khách quốc tế đến Việt Nam phân theo một số quốc tịch
Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam
Chi tiêu của khách du lịch trong nước
Số khách quốc tế đến Việt Nam
Doanh thu du lịch lữ hành theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Kết quả kinh doanh của ngành du lịch
Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
Trị giá nhập khẩu hàng hoá theo danh mục tiêu chuẩn ngoại thương
Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương
Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp phân theo thành phần kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà và phân theo vùng
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo loại nhà và phân theo vùng
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế, loại công trình và phân theo vùng
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá thực tế phân theo địa phương
Giá trị sản xuất xây dựng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế, loại công trình và phân theo vùng
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo địa phương
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo địa phương (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh năm 1994 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
Chỉ số giá cước vận tải (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm 2000 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp (Năm 1995 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm trước = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm 2000 = 100)
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản (Năm 1995 = 100)
Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất phân theo nhóm hàng (Năm trước = 100)
Chỉ số giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa (Năm trước = 100
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 12 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo địa phương
Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Phi-li-pin
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Xin-ga-po
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của CHND Trung Hoa
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Mi-an-ma
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Ma-lai-xi-a
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Lào
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Cam-pu-chia
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bru-nây
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương của một số nước và vùng lãnh thổ(*)
Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước của một số nước và vùng lãnh thổ
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Đông Ti Mo
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của In-đô-nê-xi-a
Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ
Diện tích cho sản phẩm một số cây lâu năm
Số trang trại năm 2009 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Số trang trại năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương
Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương
Tổng công suất các tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Số tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản
Sản lượng thủy sản phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng phân theo loại thuỷ sản
Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương
Sản lượng thuỷ sản khai thác phân theo ngành hoạt động
Sản lượng thủy sản khai thác phân theo địa phương
Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Số lượng lợn phân theo địa phương
Số lượng bò phân theo địa phương
Số lượng gia cầm phân theo địa phương
Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương
Hiện trạng rừng có đến 31/12/2009 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Diện tích rừng trồng tập trung phân theo địa phương
Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương
Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
Số lượng trâu phân theo địa phương
Số lượng gia súc và gia cầm
Diện tích sắn phân theo địa phương
Sản lượng sắn phân theo địa phương
Sản lượng một số cây lâu năm
Sản lượng một số cây hàng năm
Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
Sản lượng mía phân theo địa phương
Sản lượng lạc phân theo địa phương
Diện tích lạc phân theo địa phương
Diện tích mía phân theo địa phương
Diện tích gieo trồng một số cây lâu năm
Diện tích đậu tương phân theo địa phương
Sản lượng ngô phân theo địa phương
Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương
Năng suất lúa mùa phân theo địa phương
Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương
Sản lượng khoai lang phân theo địa phương
Diện tích khoai lang phân theo địa phương
Diện tích ngô phân theo địa phương
Năng suất ngô phân theo địa phương
Số trang trại phân theo địa phương
Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương
Năng suất lúa cả năm phân theo địa phương
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh 1994 phân theo nhóm cây
Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
Diện tích và sản lượng lúa cả năm
Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương
Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương
Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương
Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương
Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương
Diện tích lúa đông xuân phân theo địa phương
Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương
Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương
Số trang trại năm 2010 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế cá thể theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế tư nhân theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế tư nhân theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế tập thể theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp của kinh tế tập thể theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
Xuất nhập khẩu với Bra-xin
Xuất nhập khẩu với Bun-ga-ri
Xuất nhập khẩu với Cu Ba
Xuất nhập khẩu với Chilê
Xuất nhập khẩu với Bờ Biển Ngà
Xuất nhập khẩu với Ca-na-đa
Xuất nhập khẩu với Ma-lai-xi-a
Xuất nhập khẩu với Mô-dăm-bic
Xuất nhập khẩu với Cam-pu-chia
Xuất nhập khẩu với Ma rốc
Xuất nhập khẩu với Ma-li
Xuất nhập khẩu với In-đô-nê-xi-a
Xuất nhập khẩu với Cô-oét
Xuất nhập khẩu với Li-bê-ri-a
Xuất nhập khẩu với Lech-ten-xten
Xuất nhập khẩu với Ru ma ni
Xuất nhập khẩu với Bỉ
Xuất nhập khẩu với Is-ra-en
Xuất nhập khẩu với Băng La Đét
Xuất nhập khẩu với Ô man
Xuất nhập khẩu với Hồng Kông- Trung Quốc
Xuất nhập khẩu với Ấn Độ
Xuất nhập khẩu với Hy Lạp
Xuất nhập khẩu với Hung-ga-ri
Xuất nhập khẩu với Hàn Quốc
Xuất nhập khẩu với Anh
Xuất nhập khẩu với Đài Loan
Xuất nhập khẩu với Đảo Xa-lô-môn
Xuất nhập khẩu với Đức
Xuất nhập khẩu với Áo
Xuất nhập khẩu với Ăngôla
Xuất nhập khẩu với Đông Timo
Xuất nhập khẩu với Xri-lan-ca
Xuất nhập khẩu với Xinh-ga-po
Xuất nhập khẩu với Xê-nê-gan
Xuất nhập khẩu với Đan Mạch
Xuất nhập khẩu với Urugoay
Xuất nhập khẩu với U-crai-na
Xuất nhập khẩu với Trung Quốc
Xuất nhập khẩu với Thụy Sỹ
Xuất nhập khẩu với Thụy Điển
Xuất nhập khẩu với Thổ Nhĩ Kỳ
Xuất nhập khẩu với Đảo Vơ-gin
Số hợp tác xã năm 2008 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương
Xuất nhập khẩu với Thái Lan
Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp
Xuất nhập khẩu với Tây Ban Nha
Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế
Xuất nhập khẩu với Tan-za-ni-a
Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo địa phương
Xuất nhập khẩu với Slô-ven-nhi-a
Xuất nhập khẩu với Slô-va-ki-a
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô lao động và phân theo loại hình doanh nghiệp
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô lao động và phân theo ngành kinh tế
Xuất nhập khẩu với Síp
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô lao động và phân theo địa phương
Xuất nhập khẩu với Séc
Xuất nhập khẩu với Ru ma ni
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô vốn và phân theo loại hình doanh nghiệp
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô vốn và phân theo ngành kinh tế
Xuất nhập khẩu với Qua-ta
Số cơ sở SXKD cá thể phi Nông nghiệp phân theo địa phương
Xuất nhập khẩu với Phi-lip-pin
Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2008 phân theo quy mô vốn và phân theo địa phương
Xuất nhập khẩu với Phần Lan
Xuất nhập khẩu với Pháp
Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo địa phương
Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
Xuất nhập khẩu với Pê-ru
Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Xuất nhập khẩu với Pa-na-ma
Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
Xuất nhập khẩu với Pa-kit-xtan
Xuất nhập khẩu với Ôx-trây-li-a
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo cấp quản lý
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo nguồn vốn
Xuất nhập khẩu với Niu-zi-lân
Xuất nhập khẩu với Ni-giê-ri-a
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2010 phân theo ngành kinh tế
Xuất nhập khẩu với Nhật Bản
Xuất nhập khẩu với Nga
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2009 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2009 phân theo địa phương
Xuất nhập khẩu với Nam Phi
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2010 phân theo ngành kinh tế
Xuất nhập khẩu với Na Uy
Xuất nhập khẩu với Mỹ
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2010 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2010 phân theo địa phương
Xuất nhập khẩu với Mi-an-ma
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1989 - 2009 phân theo ngành kinh tế
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1989 - 2009 phân theo đối tác đầu tư
Xuất nhập khẩu với Manta
Xuất nhập khẩu với Lúc-xăm-bua
Xuất nhập khẩu với Mê-hi-cô
Xuất nhập khẩu với Lit-va
Xuất nhập khẩu với Latvia
Xuất nhập khẩu với Lào
Các nước xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhấtđối với dịch vụ máy tính và thông tin năm 2006
Xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ trên thế giới theo ngành năm 2007
Thống kê thương mại hàng hoá và dịch vụ theo khu vực và nước
Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu và sản xuất hàng hoá trên thế giớigiai đoạn 2000 - 2007
Xuất nhập khẩu với Belizơ
Xuất nhập khẩu với Bê nanh
Xuất nhập khẩu với Ga-bông
Xuất nhập khẩu với Bê-la-rút
Xuất nhập khẩu với Ả Rập Xê Út
Xuất nhập khẩu với Ai Xơ Len
Xuất nhập khẩu với Ai Len
Xuất nhập khẩu với Guy-a-na
Xuất nhập khẩu với Ghi-nê
Xuất nhập khẩu với Găm-bi-a
Số hợp tác xã phân theo địa phương
Tổng mức lưu chuyển ngoại thương, cân đối thương mại
Tăng trưởng so với năm trước hoặc năm gốc 2005
Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ năm 2007
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo địa phương
Trị giá Xuất⁄nhập khẩu phân theo cơ cấu ngành hàng của kế hoạch Nhà nước
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Trị giá xuất nhập khẩu phân theo danh mục tiêu chuẩn ngoại thương mã cấp 1 chữ số (bản sửa đổi lần 3)
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo ngành kinh tế
Xuất nhập khẩu với ASEAN theo danh mục SITC mã cấp 1 chữ số
Trị giá xuất khẩu phân theo Danh mục Hệ thống ngành KTQD 1993
Xuất nhập khẩu với APEC theo danh mục SITC mã cấp 1 chữ số
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
Trị giá nhập khẩu phân theo Danh mục Hệ thống ngành KTQD 1993
Trị giá mặt hàng xuất khẩu theo danh mục SITC mã cấp 3 chữ số
Trị giá xuất khẩu phân theo chương DM Hệ thống điều hòa (HS 2007)
Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
Mặt hàng chủ yếu nhập khẩu
Xuất nhập khẩu với Đông Âu theo danh mục SITC mã cấp 1 chữ số
Xuất nhập khẩu với EU theo danh mục SITC mã cấp 1 chữ số
Số khách quốc tế đến Việt Nam
Trị giá nhập khẩu phân theo chương DM Hệ thống điều hòa (HS 2007)
Trị giá mặt hàng nhập khẩu theo danh mục SITC mã cấp 3 chữ số
Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu phân theo nước
Số nước có quan hệ buôn bán và thị phần phân theo khu vực địa lý
Kết quả kinh doanh của ngành du lịch
Xuất nhập khẩu với Ác-hen-ti-na
Xuất nhập khẩu với Bắc Mỹ theo danh mục SITC mã cấp 1 chữ số
Xuất nhập khẩu với châu Phi theo danh mục SITC mã cấp 1 chữ số
Doanh thu du lịch lữ hành theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Trị giá xuất⁄nhập khẩu phân theo nước và khối nước
Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu phân theo nước